Handelsbetingelser · Terms

 


Generelle oplysninger

Orange Design
Vestervang 14, 7190 Billund
johnny@orangedesign.dk
Tlf: +45 2616 5490 · CVR: 21689888

Betaling

Vi modtager betaling af: Dankort, VISA, Visa Dankort og Mastercard.

Vi tager ikke kortgebyrer af danske kort. Der kan opkræves gebyr af udenlandske kort.
 

Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes. Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.  

Betaler du via PayPal, er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Læs mere om betingelserne på PayPals hjemmeside.  
 

Fragt

Alt fragt foretages via Shipmondo.

 

Fortrydelsesret

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.  
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare. Hvis du har bestilt flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare.


Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb. Du kan sende en mail til johnny@orangedesign.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i handelsbetingelserne.
Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked.

 

Fortrydelse af en del af købet

Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt i én ordre.

Bemærk, at du ikke får fragtomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb.

 

Returnering

Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 8 dage til at sende varen tilbage til os.
Du skal selv betale for at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten.
 

 

Varens stand, når du sender den retur
Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.
 
Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det beløb, du hæfter for.

Vi refunderer betalinger modtaget fra dig, dog ikke leveringsomkostninger, senest 8 dage fra den dag, hvor vi har modtaget returpakken.
Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.
Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen.

 

Varen sendes til:
Orange Design

Vestervang 14

DK · 7190 Billund
 Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.

Du kan også fortryde købet ved at give os besked og aflevere den personligt på ovenstående adresse. 

 

Reklamationsret

Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb.
Det betyder, at du har reklamationsret i 24 måneder.
Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
   

Varen sendes til:

Orange Design

Vestervang 14

DK · 7190 Billund

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.
Når du returnerer varen, bedes du vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet.  

 

Persondatapolitik

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.
 
Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.  

Personoplysningerne registreres hos Orange Design Center og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.  
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.  
Den dataansvarlige på www.orangedesign.dk er Johnny Pinholt Thorsen.  


Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: johnny@orangedesign.dk  

 

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Johnny Thorsen, tlf 26165490, mail: johnny@orangedesign.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

 

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk
 
 
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

 

 

TERMS

General information:

Orange Design
Vestervang 14 · 7190 Billund · Denmark
johnny@orangedesign.dk
Tlf: +45 2616 5490 · VAT/CVR-nr.: 21699888

 

Payment
We accept payment by: Dankort, VISA, Visa Dankort and Mastercard.
We do not charge card fees for Danish cards. A fee may be charged for foreign cards.

The amount will only be deducted from your card when the item is shipped. By bank transfer, you are not protected by the objection scheme.

If you pay via PayPal, you are not protected by the objection scheme. Read more about the terms and conditions on PayPal's website.


Freight

Shipment is operated by Shipmondo.

 

Right of withdrawal

As a consumer, you have a 14-day right of withdrawal when you shop with us.

The cancellation period expires 14 days after the day you received your item.

If you have ordered several different items in one order, but they are delivered individually, the deadline runs from the day you receive the last item.

The deadline means that you have 14 days from receipt to notify us that you will regret your purchase.

You can send an email to johnny@orangedesign.dk or use the standard cancellation form, which you will find at the bottom of the terms and conditions.

You can not cancel the purchase by refusing to receive the item without notifying us at the same time.

 

Undoing part of the purchase

If you have purchased several items from us, you have the option of sending one or more items back, even if they were purchased in one order.

Please note that you will not be reimbursed for shipping costs if you regret part of your purchase.

 

Return

Once you have notified us that you will regret your purchase, you have 8 days to send the item back to us.

You must pay for the package to be returned, and you are responsible if damage occurs during transport.

 

 

The condition of the item when you send it back

If the item has lost value and it is because you have used it in a different way than what was necessary to determine the item's nature, properties and the way it works, you can only get part of the purchase amount back.

The amount you can get back depends on the commercial value of the item, and in some cases it may mean that you can only get the shipping costs back.


Refund of the purchase amount

If you regret your purchase, you will get your money back. If the item is impaired, we will deduct the amount you are liable for.

 

We will refund payments received from you, excluding delivery costs, no later than 8 days from the day we received the return package.

We will refund the money with the same means of payment that you used at the time of purchase, unless we have agreed otherwise. We may withhold payment until we have received the item.

 

 


 

 

 

 

The item is sent to:

Orange Design, Vestervang 14 · 7190 Billund · Denmark
 

We only accept packages that are sent directly to the address.

You can also cancel the purchase by notifying us and handing it in person at the above address.

 

Right of complaint

When you shop with us as a consumer, the rules of the Purchase Act apply to purchases of goods.

If your complaint is justified, it means that you can either have the item repaired, exchanged, the money back or a reduction in the price, depending on the specific situation.

 

You must complain within a "reasonable time" after you have discovered the

error. If you complain within two months after the error is discovered, the

complaint will always be timely.


The item is sent to:

Orange Design
Vestervang 14
DK · 7190 Billund


We only accept packages that are sent directly to the address. When you return the item, please enclose a detailed description of the problem.

 

Personal data policy

We need the following information when you shop with us:

Name, address, tel. No. and email address.


We register and pass on the personal information that is necessary to be able to deliver the item to you.

The personal information is registered with the Orange Design Center and stored for five years, after which the information is deleted.


In addition, we collaborate with a number of other companies that store and process data.

Companies process information solely on our behalf and may not use it for their own purposes.

We only work with data processors in the EU or in countries that can provide your information with adequate protection.


The data manager at www.orangedesign.dk is Johnny Pinholt Thorsen.

You have the right to be informed of what information we process about you.


If you believe that the information is inaccurate, you have the right to have it corrected. In some cases, we have a duty to delete your personal data if you

request it.

It can e.g. be if your data is no longer necessary for the purpose for which we were to use it. You can also contact us if you believe that your personal data is being processed in violation of the law. You can write to us at: johnny@orangedesign.dk

 

Right of appeal

If you as a consumer want to complain about your purchase, you must contact Johnny Thorsen, tel. 26165490, email: johnny@orangedesign.dk. If we do not succeed in finding a solution, you can send a complaint to:


If you live in an EU country other than Denmark, you can complain to the EU Commission's online complaint portal here - http://ec.europa.eu/odr

 

The trading conditions were last updated on 17/09/2020